|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

Consiliul Judeţean
Conducere - Demnitari
Conducere - Aparat de specialitate
Regulamentul de Organizare şi funcţionare a C.J.Neamţ
Consilieri județeni
Comisii de specialitate
Şedinţe Consiliul Judeţean
Informatii de interes public
Regulamentul de acreditare a jurnalistilor la Consiliul Judetean Neamt
Asigurarea transparenței decizionale și a accesului la informațiile publice
Buletin informativ
Solicitarea informațiilor de interes public si modalitati de contestare
Rapoarte L544/2001 și L52/2003
Buget, Program de investitii, Situatii financiare
Datorie publica
Achiziții publice
Anunturi diverse
Posturi scoase la concurs - aparat propriu
Posturi scoase la concurs - institutii subordonate
Dezbateri publice
Ghidul solicitantului
Proiecte
Strategii
Contact
Nomenclatorul documentelor de arhiva
Anticoruptie si Integritate
Monitorul Oficial al Judetului
Harti risc
Aparat propriu
Programul de lucru al aparatului de specialitate
Organigrama
Stat de functii
Contact - conducere aparat de specialitate
Cabinetul Presedintelui
Transparența veniturilor salariale
Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate
Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale
Strategia de dezvoltare si modernizare a aparatului de specialitate
Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

      Cabinetul Președintelui asigură acestuia consiliere și sprijin în îndeplinirea atribuțiilor și competențelor ce îi revin, potrivit legii. În acest sens, Cabinetul Președintelui îndeplinește atribuțiile stabilite de președintele Consiliului județean prin fișa postului, atribuții care se încadrează pe următoarele domenii principale:


     Vișan Vasile

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul - managementul administrației publice;

2. Sprijină activitatea de identificare a surselor și resurselor materiale/umane/financiare în vederea optimizării planului de dezvoltare economico-socială a județului;

3. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.


     Andrița Valeriu (cu jumătate de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul ”sănătate”, potrivit competențelor ce revin Consiliului Județean Neamț;

2. Sprijină activitatea de acordare a audiențelor și a relațiilor cu publicul în domeniul ”sănătate”;

3. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț asupra stării de sănătate a populației județului și să prezinte împreună cu Direcția de Sănătate Publică măsuri reale și eficiente pentru îmbunătățirea indicatorilor de morbiditate și mortalitate generală și infantilă;

4. Urmărește modul cum sunt folosiți banii alocați de Consiliul Județean Neamț și Ministerul Sănătății pentru investiții și plata arieratelor în curs;

5. Ține legătura cu celelalte instituții subordonate Consiliului Județean care sunte responsabile de sănătatea populației (Direcția Sanitar Veterinară, Inspectoratul Sanitar, Oficiul pentru Protecția Consumatorilor);

6. Urmărește modul în care managerii unităților saitare recrutează, angajează și sprijină personalul medico-sanitar cu pregătirea necesară în vederea ocupării unor locuri vacante în unitățile respective în funcție de cerințele actuale de tehnică și investigație medicală;

7. Implementează noi măsuri pentru creșterea calității actului medical printr-o strânsă colaborare cu Colegiul Medicilor Neamț în vederea organizării de conferințe, simpozioane și congrese medicale;

8. Studierea posibilității diversificării serviciilor medicale pentru crearea de de noi facilități pacienților în vederea unui consult medical mai rapid și eficient în ambulatoriul de specialitate;

9. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț cu privire la necesitățile unităților sanitare din județ care pot fi plătite din bugetul Consiliului Județean Neamț cu strictă rigurozitate a priorităților și prin urgențele care se impun;

10. Prezintă periodic Președintelui Consiliului Județean Neamț un raport a activității desfășurate în funcție de perioada care se va stabili de către conducător, estimativ 3 luni calendaristice;

11. Controlează împreună cu reprezentații Direcției de Sănătate Publică, inclusiv în cursul nopții, modul cum sunt dotate unitățile subordonate Consiliului Județean Neamț să intervină în caz de urgență majoră (cutremur, inundații, acte teroriste);

12. Studiază posibilitatea unei finanțări prin fonduri europene neramburabile în vederea înființării unei secții anexe de recuperare a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamâ în Stațiunea Negulești, comuna Piatra Șoimului, întrucât unitatea spitalicească, în specță Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț dispune de un personal medical de specialitate, iar această soluție ar crea spații libere în cadrul spitalului;

13. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.


      Stanciu Gheorghe   (cu jumătate de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul tehnic;

2. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții autorităților publice centrale/locale;

3. Asigură consiliere de specialitate în domeniul monitorizării serviciilor de utilitate publică la nivelul autorităților publice locale;

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.


     Tărantuș-Bărbuleț Andrei-Octavian

1. Sprijină activitatea Consiliilor Consultative constituite la nivelul Consiliului Județean Neamț;

2. Asigură consiliere de specialitate în domeniul relațiilor interinstituționale;

3. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții Patronatelor, Sindicatelor, Organizațiilor Neguvernamentale;

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.     Ilie Petre

 1. Asigură consiliere de specilitate în domeniul administrației publice locale;
 2. Sprijină activitatea de relaționare cu instituția prefectului, cu alte autorități publice centrale și locale, cu alte consilii județene, consilii locale, etc.;
 3. Acordă asistență juridică de specilitate în domeniul de activitate delegat;
 4. Participă, în baza mandatului încredințat de președintele consiliului județean, la ședințele structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, respectiv Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, Uniunea Națională a Consiliilor județene din România sau alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii;
 5. Participă la ședințele consiliului județean;
 6. Poate asista și lua cuvântul, fără drept de vot, în calitate de reprezentant al președintelui consiliului județean, la ședințele consiliilor locale; reprezentarea operează în baza unei împuterniciri scrise;
 7. Poate face parte, ca reprezentant al consiliului județean, din componența comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sau din colectivul de sprijin al acesteia;
 8. Poate face parte, ca reprezentant al consiliului județean, desemnat prin hotărâre de către acesta, din comisia de organizare a referendumului județean sau, după caz, local pentru:

a)dizolvarea consiliului județean;
b) dizolvarea consiliului local;
c) demiterea primarului;

 1. Poate coordona, prin delegare, unele compartimente din aparatul de specialitate al consiliului județean, stabilite prin dispoziție emisă de președintele acestuia;
 2. Acordă sprijin și consiliere președintelui consiliului județean în soluționarea unor sesizări sau fundamentarea unor puncte de vedere referitoare la:
 3. dizolvarea de drept a consiliului județean;
 4. dizolvarea prin referendum a consiliului județean;
 5. exercitarea mandatului de către aleșii locali;
 6. suspendarea sau, după caz, încetarea de drept a mandatului aleșilor locali;
 7. nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului județean;
 8. Îndeplinește orice alte însărcinări primite de la președintele consiliului județean pentru realizarea, cu celeritate, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin acestuia potrivit actelor normative în vigoare.  
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul  - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: simona_maria_balint@yahoo.ro