|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

                                                           
HOTĂRÂRE
Nr.213 din 21.12.2011
privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare şi modernizare DJ 157C DN15 (Viişoara)-Scăricica-Bisericani- Sanatoriu Bisericani, km. 0+000- 6+615”
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 15125/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 15125/2011 al Direcţiei administrare drumuri judeţene, alimentări cu apă şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Reabilitare şi modernizare DJ 157C DN15(Viişoara)-Scăricica-Bisericani- Sanatoriu Bisericani, km. 0+000- 6+615”, în valoare totală de 17.260,449 mii lei, inclusiv T.V.A., din care valoare construcții -montaj în cuantum de 15.120,074 mii lei,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
 
p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Mircea PINTILIE
 
 
 
Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR
 
 
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro