|
|
Se începe căutarea
Consiliul Judetean Neamt
Instituţii / Servicii publice
Servicii si formulare online
Prezentare judet
Mass media
DEPUNERE PETITIE

Formular pentru depunerea unei petitii

INSCRIERE IN AUDIENTA

Formular pentru inscriere in audienta

CONSULTARE DOCUMENT

Consulta starea documentului depus

SOLICITARE URBANISM

Solicita certificate, autorizatii, avize

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN
                                                                                                       
HOTĂRÂRE
 
privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2017
 
        Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.20.795/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate  nr. 20.795/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă taxele ce se percep pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 1.
Art.2: Se aprobă taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi execuţia unor lucrări în zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr.2.
Art.3: Se aprobă tarifele pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau gabarit, de autovehiculele înmatriculate în România sau în alte state, care circulă pe drumurile judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.3.
Art.4: Se aprobă tarifele pentru închirierea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr. 4.
Art.5: Se aprobă tariful pentru eliberarea datelor de recensământ general de circulaţie pe drumurile judeţene, în conformitate cu anexa nr. 5.
Art.6: Se aprobă taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu”, în conformitate cu anexa nr.6.
Art.7: Se aprobă taxele privind vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarifele pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ, în conformitate cu anexa nr.7.
Art.8: Se aprobă tarifele practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în conformitate cu anexa nr.8.
Art.9: Se aprobă taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Piatra-Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 9.
Art.10: Se aprobă taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”, în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 10.
Art.11: Se aprobă taxele speciale percepute de Serviciul Public SALVAMONT Neamţ , în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 11.
Art.12: Se aprobă taxele percepute pentru copierea unor acte, precum şi pentru eliberarea de certificate, copii, extrase după documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 12.
Art.13: Se aprobă tarifele pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 13.
Art.14: Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice în activitatea de eliberare a licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, precum şi pentru închiriere platformă mobilă de cântărire, în conformitate cu anexa nr. 14.
Art.15: Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces din zona drumurilor judeţene pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, în conformitate cu anexa nr. 15.
Art.16: Se aprobă taxele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 16.
Art.17: Se aprobă tarifele percepute de Camera Agricolă Judeţeană Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 17.
Art.18: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 şi sunt valabile pentru anul fiscal 2017.
   Art.19: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.
PREŞEDINTE
Ionel ARSENE
 
 
 
 
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:
                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                Daniela SOROCEANU
 
 
 
 
 
 
Piatra Neamţ
Nr.309
Din 22 decembrie 2016
 

 Anexe

  • anexa HCJ 309.PDF
HARTA SITE
Consiliul Judetean Neamt © 2011 |

Tipar Font - Font +

Adresa


Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra Neamt
Telefon centrala: (+4) 0233 / 21.28.90
Fax: (+4) 0233 / 21.15.69
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro

Informatii publice


Responsabil relatii cu publicul - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
Fax: Fax: (+4) 0233 / 22.60.46
E-mail: relatii.publice@cjneamt.ro

Responsabil informatii de interes public - Poiana Dumitrita
Telefon: (+4) 0233 / 21.28.90 int. 264
E-mail: legea544@cjneamt.ro

RESPONSABIL CU MASS MEDIA


Nume: Maria-Simona Balint
Telefon: 0732.560.930
E-mail: comunicare@cjneamt.ro