ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2018 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.14 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

Examinând expunerea de motive nr. 19.221/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.221/2018 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2018 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei Maria-Cătălina Grăpinoiu cu domnul Bogdan Bosovici, pe perioada cât acesta exercită funcția publică de conducere de secretar al județului.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituțiilor publice, precum și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 221

Din 25 septembrie 2018