ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) și art.12 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Examinând referatul de aprobare nr.14.877/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.683/2021 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.14.877/2021 al Direcției de Management și nr.16.487/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.3/2021 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.88/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, în sensul transformării postului de secretar (platou), studii superioare, grad profesional I, din cadrul Serviciului tehnic, poziția 41 în statul de funcții, în post de secretar (platou), studii superioare, grad profesional IA.

Art.2: Se aprobă rectificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ-anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.88/2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, în sensul rectificării nivelului de studii prevăzut pentru postul de referent (secretariat), poziția 84 în statul de funcții și pentru postul de referent (organizare spectacole), poziția 85 în statul de funcții, din studii superioare în studii medii.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data aprobării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.4: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 138 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”