În conformitate cu prevederile art.122 din Constitutia României, Consiliul județean este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.

Consiliul județean, în vederea realizării atribuțiilor sale, organizează compartimente funcționale care realizează activitatea consiliului prin acte și operațiuni tehnico-materiale și care nu au competență distinctă de a consiliului județean, în numele caruia acționează.

Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț este structurat pe direcții generale, direcții, servicii, birouri si compartimente.

Președintele și vicepreședinții Consiliului județean, precum și secretarul județului asigură, în condițiile stabilite de lege, conducerea, coordonarea și controlul serviciilor de specialitate ale Consiliului județean.

 

Directorii executivi, directorii executivi adjuncți și conducătorii celorlalte compartimente colaborează între ei, cu conducerile serviciilor publice de interes județean, precum și autoritățile administrației publice alese în județ, în vederea asigurării îndeplinirii în condiții de legalitate, oportunitate și eficiență sporită a tuturor atribuțiilor și competențelor ce revin Consiliului județean, potrivit Constituției și normelor legale în vigoare.

Aparatul de specialitate al Consiliului județean este alcătuit din persoane care îndeplinesc o funcție publică, precum și din persoane angajate cu contract individual de muncă.

Funcția publică reprezintă un complex de drepturi și obligații corelative ce trebuie exercitat în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare. Confirmarea sau angajarea pe post reprezintă, pentru fiecare persoană fizică, investirea legală pentru funcția respectivă. Încadrarea funcționarilor se realizeaza prin concurs, dintre acei candidați ce fac dovada cunoașterii temeinice a atribuțiilor și competențelor ce revin Consiliului județean, potrivit legislației în vigoare.

ORGANIGRAMA

Descarcă

ORGANIGRAMA CUPRINZÂND NUME PERSOANE CU FUNCȚII DE CONDUCERE, POSTURI OCUPATE DIN POSTURI DISPONIBILE

Organigrama - cu functii de conducere

wdt_ID Data document Consultare
1 03/02/2020 Vezi document
2 29/05/2020 Vezi document
6 07/07/2020 Vezi document
7 01/09/2020 Vezi document
8 13/01/2021 Vezi document
9 01/02/2021 Vezi document
11
12 16/02/2021 Vezi document
13
14 12/03/2021 Vezi document

PROGRAMUL DE LUCRU

În scopul asigurării accesului cetățenilor la serviciile Consiliului Județean Neamț, se stabilește programul de lucru cu publicul, după cum urmează:

Luni- Joi 08:00 – 16:30
Vineri 08:00 – 14:00
Reguli concrete privind disciplina muncii în instituție
Lista contacte conducere
[

CABINETUL PREȘEDINTELUI

Cabinetul Președintelui asigură acestuia consiliere și sprijin în îndeplinirea atribuțiilor și competențelor ce îi revin, potrivit legii. În acest sens, Cabinetul Președintelui îndeplinește atribuțiile stabilite de președintele Consiliului județean prin fișa postului, atribuții care se încadrează pe următoarele domenii principale:

Vișan Vasile (fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul – managementul administrației publice;

2. Sprijină activitatea de identificare a surselor și resurselor materiale/umane/financiare în vederea optimizării planului de dezvoltare economico-socială a județului;

3. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Arsene Ramona-Andreea

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul ”juridic”, potrivit competențelor ce revin Președintelui Consiliului Județean Neamț, la nivelul instituțiilor publice de cultură, a unităților de asistență socială și învățământ special, din zona Tg Neamț;

2. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț cu privire la problematica din domeniul de competență;

3. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții autorităților și/sau instituțiilor publice locale, cu precădere din zona Tg Neamț;

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Dan-Vasile Constantin (fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul ”sănătate”, din punct de vedere al investițiilor, potrivit competențelor ce revin Consiliului Județean Neamț;

2. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț asupra stadiului investițiilor la nivelul unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Neamț;

3. Urmărește modul cum sunt folosiți banii alocați de Consiliul Județean Neamț pentru investiții și plata arieratelor în curs;

4. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț cu privire la necesitățile unităților sanitare din județ care pot fi plătite din bugetul Consiliului Județean Neamț cu strictă rigurozitate a priorităților și prin urgențele care se impun;

5. Studiază posibilitatea unor finanțări din fonduri europene a investițiilor necesare unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Neamț;

6. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare

Mocanu Toader

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul economic, potrivit competențelor ce revin Consiliului Județean Neamț;

2. Sprijină activitatea de acordare a audiențelor și a relațiilor cu publicul în domeniul economic;

3. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Luca Iulian (fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul relațiilor cu societatea civilă, cu instituțiile publice de cultură și de învățământ;

2. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Stat de funcții
Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate cu modificările și completările ulterioare
Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte, precum și majorarea salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile – cu modificările și completările ulterioare
Procedura stabilire salarii intre limite – cu modificarile si completarile ulterioare
Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual

 

 

Transparența veniturilor salariale

Vezi arhiva

Strategii de dezvoltare și modernizare a aparatului de specialitate

Deschide

Declarații de avere și de interese

Arhivă declarații

NOMENCLATOR ARHIVISTIC

NOMENCLATOR ARHIVISTIC