În conformitate cu prevederile art.121 din Constitutia României si ale art.24 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor locale, comunale, orasenesti si municipale, în vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

Consiliul judetean, în vederea realizarii atributiilor sale, organizeaza compartimente functionale care realizeaza activitatea consiliului prin acte si operatiuni tehnico-materiale si care nu au competenta distincta de a consiliului judetean, în numele caruia actioneaza.

Aparatul de specialitate al Consiliului judetean Neamt este structurat pe directii generale,directii, servicii, birouri si compartimente.

Presedintele si vicepresedintii Consiliului judetean, precum si secretarul judetului asigura, în conditiile stabilite de lege, conducerea, coordonarea si controlul serviciilor de specialitate ale Consiliului judetean.

Directorii executivi, directorii executivi adjuncti si conducatorii celorlalte compartimente colaboreaza între ei, cu conducerile serviciilor publice de interes judetean, precum si autoritatile administratiei publice alese în judet, în vederea asigurarii îndeplinirii în conditii de legalitate, oportunitate si eficienta sporita a tuturor atributiilor si competentelor ce revin Consiliului judetean, potrivit Constitutiei si normelor legale în vigoare.

Aparatul de specialitate al Consiliului judetean este alcatuit din persoane care îndeplinesc o functie publica, precum si din persoane angajate cu contract individual de munca.

Functia publica reprezinta un complex de drepturi si obligatii corelative ce trebuie exercitat în stricta conformitate cu prevederile legale în vigoare. Confirmarea sau angajarea pe post reprezinta, pentru fiecare persoana fizica, investirea legala pentru functia respectiva. Încadrarea functionarilor se realizeaza prin concurs, dintre acei candidati ce fac dovada cunoasterii temeinice a atributiilor si competentelor ce revin Consiliului judetean, potrivit legislatiei în vigoare.

ORGANIGRAMA

Descarcă

PROGRAMUL DE LUCRU

În scopul asigurării accesului cetățenilor la serviciile Consiliului Județean Neamț, se stabilește programul de lucru cu publicul, după cum urmează:

Luni- Joi 08:00 – 16:30
Vineri 08:00 – 14:00
[

CABINETUL PREȘEDINTELUI

Cabinetul Președintelui asigură acestuia consiliere și sprijin în îndeplinirea atribuțiilor și competențelor ce îi revin, potrivit legii. În acest sens, Cabinetul Președintelui îndeplinește atribuțiile stabilite de președintele Consiliului județean prin fișa postului, atribuții care se încadrează pe următoarele domenii principale:

Vișan Vasile (cu fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul – managementul administrației publice;

2. Sprijină activitatea de identificare a surselor și resurselor materiale/umane/financiare în vederea optimizării planului de dezvoltare economico-socială a județului;

3. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Băboi Ramona-Andreea (cu fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul ”juridic”, potrivit competențelor ce revin Președintelui Consiliului Județean Neamț, la nivelul instituțiilor publice de cultură, a unităților de asistență socială și învățământ special, din zona Tg Neamț;

2. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț cu privire la problematica din domeniul de competență;

3. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții autorităților și/sau instituțiilor publice locale, cu precădere din zona Tg Neamț;

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Mititelu Cristina (cu fracțiune de normă)

1. Sprijină activitatea Consiliilor Consultative constituite la nivelul Consiliului Județean Neamț;

2. Asigură consiliere de specialitate în domeniul relațiilor interinstituționale;

3. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții Patronatelor, Sindicatelor, Organizațiilor Neguvernamentale;

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Cristian-Valeriu Galan (cu fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul organizării și desfășurării activităților de comunicare și mass-media, de turism și promovare a Județului Neamț;

2. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț cu reprezentanții autorităților publice centrale/locale, cu organisme neguvernamentale, cu societatea civilă, patronate și sindicate, cu instituțiile descentralizare, ș.a.;

3. Sprijină relaționarea Președintelui Consiliului Județean Neamț în domeniile de activitate: învățământ, cultură, sport, tineret și culte;

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare.

Dan-Vasile Constantin (cu fracțiune de normă)

1. Asigură consiliere de specialitate în domeniul ”sănătate”, din punct de vedere al investițiilor, potrivit competențelor ce revin Consiliului Județean Neamț;

2. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț asupra stadiului investițiilor la nivelul unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Neamț;

3. Urmărește modul cum sunt folosiți banii alocați de Consiliul Județean Neamț pentru investiții și plata arieratelor în curs;

4. Informează Președintele Consiliului Județean Neamț cu privire la necesitățile unităților sanitare din județ care pot fi plătite din bugetul Consiliului Județean Neamț cu strictă rigurozitate a priorităților și prin urgențele care se impun;

5. Studiază posibilitatea unor finanțări din fonduri europene a investițiilor necesare unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Neamț;

6. Îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de către Președintele Consiliului Județean Neamț, conform competenţelor şi prevederilor legale în vigoare

[/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Stat de funcții
Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual
Regulament intern al aparatului de specialitate
Regulament de organizare și funcționare a aparatului de specialitate
Regulament privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
Regulament concurs posturi proiecte, precum și majorarea salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile – cu modificările și completările ulterioare
Procedura stabilire salarii intre limite – cu modificarile si completarile ulterioare
Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual
Regulament concurs posturi proiecte

 

 

Transparența veniturilor salariale

Vezi arhiva

Strategii de dezvoltare și modernizare a aparatului de specialitate

Deschide

Declarații de avere și de interese ale funcționarilor publici

Arhivă declarații