Politica de confidențialitate

 

Generalități

Vă mulțumim că accesaţi pagina de internet a Consiliului Județean Neamț, judeţul Neamț sau că accesaţi unul din serviciile acestei instituţii publice direct la unul din Birourile noastre.

Când vizitaţi site-ul www.cjneamt.ro, când ne contactaţi sau când apelaţi la serviciile noastre, ne încredințaţi informațiile dumneavoastră.

Consiliul Județean Neamț, jud. Neamț, în calitate de Operator de date cu caracter personal, respectă caracterul particular şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane cu care intră în contact.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.

Accesul la site-ul Consiliului Județean Neamț este liber și gratuit pentru toate persoanele interesate.

Prin navigarea pe site-ul www.cjneamt.ro, prin contactarea noastră prin formularul de contact, sau prin citirea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”, declaraţi că aţi fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor.

Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Condiţii și la Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului și a informațiilor postate pe pagina de internet, vă rugăm să ne contactați, folosind pagina de contact.

În conformitate cu dispoziţiile GDPR şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Consiliul Județean Neamț, judeţul Neamț are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Consiliul Județean Neamț, judeţul Neamț în conformitate cu scopurile menţionate în acest document.

 

Vă rugăm să rețineţi următoarele informații:

– Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.

– Imposibilitatea de a vă indentifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem găsi datele dumneavoastră personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizaţi în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizaţi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care furnizaţi informații suplimentare care să permită identificarea.

Consiliul Județean Neamț nu va trebui să solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o bază legală pentru prelucrarea datelor (Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, respectiv Legea 190/2018) deşi conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte unele dintre activităţile Consiliul Județean Neamț va rămâne important.
Potrivit dispoziţiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
– art. 410 alin. (5) – Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii.
– art. 451 alin. (6) – În aplicarea dispoziţiilor prezentului cod referitoare la conduita funcţionarilor publici, orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Definiţii

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Potrivit GDPR, Consiliul Județean Neamț, judeţul Neamț este Operator de date cu caracter personal.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unui serviciu prestat de Consiliul Județean Neamț, sunteţi o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Termeni legali pentru prelucrarea de date

În privința datelor pe care ni le oferiţi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR).

În privința datelor pe care ni oferiţi voluntar prin postarea unui comentariu pe forumul de discuții disponibil pe site, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, prin acceptarea Politicii de confidenţialitate, vă daţi în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

 

Ce informații colectăm

a) Informațiile pe care ni le furnizaţi voluntar:

Când utilizaţi formularul de contact de pe site, când ne contactaţi prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa locuinţei, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți decât către instituţiile statului care au acest drept prin lege.

b) Informații pe care le colectăm automat

Când accesaţi şi navigaţi pe site-ul Consiliului Județean Neamț, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră pe site. Ori de câte ori accesați site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart există, de asemenea, posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultaţi. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/conținute de site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

 

În ce scopuri se colectează datele

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziționării de servicii/produse pe care le oferim/solicităm;

– pentru a răspunde la întrebări și solicitări;

– pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

– pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;

– pentru a oferi și îmbunătății site-ul nostru web.

 

Cât timp se stochează datele

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau în funcţie de prevederile Legii care guvernează activitatea ce o desfăşurăm în comun, în calitate de Operator – Persoană vizată.

 

Cui dezvăluim datele dumneavoastră

Nu vom dezvălui informaţiile dumneavoastră către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dumneavoastră . Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dumneavoastră către următoarele entităţi:

– Furnizori de servicii – Putem dezvălui informațiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajută cu găzduirea site-ului nostru. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

– Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);

– Altor părţi, cu consimţământul sau la instrucţiunile dumneavoastră . În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţiţi sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

 

Transferăm date către state terțe?

În prezent nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă această politică se va schimba, vă vom informa în mod corespunzător și vă vom solicita consimțământul.

 

Legalitatea prelucrării

(1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră

– Dreptul de retragere a consimțământului – În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit dacă actele normative nu prevăd altfel;

– Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– Dreptul de a vă adresa justiției;

– Dreptul de acces – Aveţi dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective;

– Dreptul la rectificare – Aveţi dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveţi dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate;

– Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveţi dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră .

– Dreptul la portabilitatea datelor – Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Nu aveţi acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

 

Informații despre cookies.

Ce sunt Cookie-urile? Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile? Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Consiliului Județean Neamț pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online sau funcționalitatea diverselor module ale site-ului. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim? Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și fixe. Primele sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada setată în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru ? O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de reținere temporară a parolei contului dumneavoastră pe site-ul www.cjneamt.ro, Cookie-uri de păstrare a conversațiilor anterioare pe modulul tawk.to, Cookie-uri pentru performanța și funcționalitatea diverselor module ale site-ului www.cjneamt.ro, Cookie-uri pentru statistici privind utilizarea site-ului (Google Analytics).

Conțin Cookie-urile date personale? Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor – În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau deactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.
Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să va bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile ?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

 

Confidențialitatea informațiilor.

Consiliul Județean Neamț se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu dumneavoastră. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.

Consiliul Județean Neamț va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a se îndeplini obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja.

Utilizatorii, în calitate de proprietari sunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor şi informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.

Consiliul Județean Neamț va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime. Consiliul Județean Neamț a luat măsuri adecvate, conform RGDP şi a legislaţiei naţionale pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale conținute de site.

 

Link-uri către terți

Pagina de internet www.cjneamt.ro poate include link-uri către site-uri, plugin-uri și aplicații terțe. Făcând click pe acele linkuri sau activând acele conexiuni, este posibil să permiteți terților colectarea sau partajarea datelor despre dumneavoastră. Noi nu controlăm aceste site-uri web terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile de confidențialitate ale acestora. Atunci când părăsiți site-ul nostru, vă încurajăm să citiți Politica de Confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

 

Schimbări

Ne rezervăm dreptul de a putea schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site. Vă rugăm să citiţi periodic Politica de confidenţialitate a acestui site.

Vă luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dumneavoastră personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le împărțiţi cu noi. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le-aţi citit cu atenție.

 

Cum vă exercitați drepturile?

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail cons.judetean@cjneamt.ro.