Având în vedere faptul că la nivelul Consiliului Județean Neamț, înregistrarea documentelor primite din afara instituției se face prin intermediul unui sistem electronic, pentru buna desfășurare a raporturilor cetățeni- autoritate publică este de recomandat ca orice înscris/document/act transmis instituției noastre să fie însoțit de o adresă de înaintare. În situația în care la adresa de înaintare se atașează diverse documente justificative, ar fi utilă enumerarea acestora în conținutul adresei.

Lista documentelor de interes public

 • Hotărârile cu caracter normativ emise de consiliul județean ;
 • Dispozițiile cu caracter normativ emise de președintele consiliului județean;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al consiliului județean;
 • Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;
 • Contul anual de execuție bugetară;
 • Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a județului Neamț;
 • Documente și informații privind încheierea și îndeplinirea prevederilor înscrise în parteneriatele de prietenie și colaborare încheiate cu autorități ale administrației publice din străinatate, organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali;
 • Documente privind organizarea și derularea acțiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viața și istoria poporului român, de aniversare a unor personalități sau cu ocazia vizitelor efectuate în județ de delegații din țară și străinătate;
 • Documente privind încheierea de protocoale de colaborare și asociere cu consiliile locale, cu instituțiile publice județene și cu agenți economici din țară;
 • Documente privind manifestările cultural-artistice organizate în colaborare cu unitățile finanțate de Consiliul Județean;
 • Inventarul bunurilor aflate în domeniul public și privat al județului Neamț;
 • Informări privind stadiul realizării investițiilor proprii;
 • Centralizarea și evaluarea pagubelor produse de calamități;
 • Documentațiile pentru organizarea procedurilor de achiziții publice;
 • Rezultatul procedurilor pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări;
 • Hărți cuprinzând planuri urbanistice;
 • Încadrarea drumurilor din județul Neamț;
 • Documente privind starea drumurilor județene;
 • Rapoarte anuale de activitate ale președintelui, vicepreședinților și consilierilor județeni;
 • Procese-verbale ale ședințelor Consiliului Județean;
 • Execuția bugetară lunară, trimestrială sau anuală;
 • Programe de lucrări pe surse de finanțare;
 • Documente și informații utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;
 • Situațiile financiare trimestriale și anuale;
 • Evidența gestionară a bunurilor din dotarea Consiliului Județean;
 • Norme proprii privind exercitarea auditului public intern;
 • Cartea auditului public intern și codul de etică al auditorului public intern;
 • Asigurarea publicității privind concursurile organizate de Consiliul Județean;
 • Declarații de avere, de interese pentru funcționarii publici și pentru consilierii județeni;