FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente
Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice
Titlul proiectului: ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț
SIPOCA 1136 / SMIS 152131
Contract de finanțare nr. 607/18.11.2021
PUBLICARE REZULTATE IMPLEMENTARE PROIECT
ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț
SIPOCA 1136/Cod MySMIS 152131
Consiliul Județean Neamț a finalizat în data de 17.03.2023 implementarea proiectului ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Judetul Neamț SIPOCA 1136/Cod MySMIS 152131, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 

Proiectul, implementat în perioada 18.11.2021-17.03.2023 a avut ca obiectiv general Creșterea transparenței, integrității, reducerea vulnerabilităților și prevenirea riscurilor de corupție în cadrul U.A.T Județul Neamț prin implementarea unui sistem integrat, inovator și flexibil de prevenire a corupției, constituit din instrumente și proceduri anticorupție standardizate, îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și acțiuni de comunicare cu societatea civilă și alte autorități/instituții publice.

 

Prin activitățile derulate, proiectul și-a atins toate obiectivele și au fost obținute următoarele rezultate:

 

Rezultat de proiect 1 – Un Raport de analiză a cunoștințelor personalului din administrația publică privind fenomenul corupției.

 

Rezultat de proiect 2 – 84 persoane din cadrul Consiliului Județean Neamț și din instituțiile publice subordonate/în coordonarea Consiliului Județean Neamț au obținut certificat la finalizarea cursurilor în domeniul
prevenirii corupției.

 

Rezultat de proiect 3 – Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 31007:2017 aplicabile U.A.T. Județul Neamț.

 

Rezultat de proiect 4 – Un Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilitatilor la corupție și a măsurilor de remediere aplicabile U.A.T. Județul Neamț.

 

Rezultat de proiect 5 – Un Sistem de Management Anti-Mită SR EN ISO 37001:2017 certificat la nivelul U.A.T. Județul Neamț.

 

Rezultat de proiect 6 – 140 angajați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean instruiți și certificați privind utilizarea standardului SR EN ISO 37001.

 

Rezultat de proiect 7 – Raport privind rezultatele sondajului de opinie cu privire la evaluarea nivelului de percepție a cetățenilor și a personalului din administrația publică, referitor la aspectele anticorupție din Județul Neamț.

 

Rezultat de proiect 8 – Campanie de informare și conștientizare privind riscurile asociate corupției.

 

Rezultat de proiect 9 – 1 mecanism de cooperare cu societatea civilă, precum și cu alte autorități/instituții publice, privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 412.859,18 lei din care contribuția Județului Neamț a fost de 8.257,19 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE a fost de 350.930,32 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 53.671,67 lei.

 

Link-uri utile: