ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.14.626/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.23.206/2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 14.626/2021 al Direcției de management și nr.15.373/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, Avizul consultativ nr.5/2021 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1:  Se modifică statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr. 2.1, 2.4, 2.12 și 2.14 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data adoptării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 139 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 32 voturi ,,pentru”

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 139.PDF