ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de şef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 9 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 15.888/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 22.926/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.888/2021 al Direcției de Management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează rezultatul examenului pentru ocuparea funcției de șef de Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, respectiv candidatul care va ocupa funcţia pentru care a fost declarat reuşit, în persoana doamnei dr. Mirela Anca Manole.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 141 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”