ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.21 alin.(1) și art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.16.003/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.86/2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.16.003/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârile nr.1-3/2021 ale Adunării Generale a Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Borlești nr.6/2021, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Negrești nr.26/2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(2), precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se acordă un mandat special domnului Sorin Brașoveanu, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 145 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 145.PDF