ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației anuale datorată de Județul Neamț în calitate de membru al ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.62/2021;

Examinând referatul de aprobare nr.16.886/2021 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.16.886/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, respectiv nr.17.178/2021 al Direcției generale buget finanțe, corespondența electronică a Direcției Regionale de Statistică Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozițiilor art.173 alin.(7) lit.„a” și „c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț, în calitate de membru fondator al ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, pentru anul 2021, reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 14.033,80 euro.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și Direcția generală buget, finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 147 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”