ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d², coroborate cu cele ale art.10 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.14.682/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.270/2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.14.682/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.16.553/2021 al Direcției generale buget-finanțe, respectiv nr.16.987/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Raportul de audit tehnico-economic pentru Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. – 2021, întocmit de Estana Audit&Accountancy S.R.L., Hotărârea nr.8/2021 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS”, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” să voteze, în numele acestuia, modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/2016, încheiat cu Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A., prin care să se aprobe, pentru anul 2021, un cost de operare de 7,97129 lei/km la autobuze, precum și un profit rezonabil de 3,63 %.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 148 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”