ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind avizarea Profilului Consiliului de Administrație și a Profilului Candidatului pentru desemnarea în Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 34 lit.„b” și art.36 alin.(1) din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr.15.956/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ

Văzând raportul de specialitate nr.15.956/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„d”, ale alin.(6) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se avizează Profilul Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A., prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se avizează Profilul Candidatului pentru funcția de administrator al Societății Comerciale Troleibuzul S.A., prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se mandatează reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Troleibuzul S.A. pentru a vota, în numele și pe seama Consiliului Județean Neamț, aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Troleibuzul S.A. și a Profilului Candidatului pentru funcția de administrator al Societății Comerciale Troleibuzul S.A., în forma prevăzută la art.1 și 2.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 150 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 150.PDF