ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST”

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.17.034/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.1.315 și 1.412/2021 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Văzând raportul de specialitate nr.17.034/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, adresa nr.1767853/2021 a Departamentului pentru Situații de Urgență – Ministerul Afacerilor Interne, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„b” și „d”, alin.(5) lit. „c”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale necesare rezilierii contractului de comodat nr.1936/2020 încheiat de aceasta cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sfânta Parascheva” Iași, având ca obiect Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea întreprinderii demersurilor legale necesare transmiterii în folosința Inspectoratului General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturza” al Județului Iași a Spitalului Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est.

Art.3: Reprezentanții Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 151 din 29 iulie 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru”