ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1) și (6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. ”a” din anexa nr. 1, capitolul III ”Culte”, lit. ”E” –”Reglementări specifice personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.16.198/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.5/2021 a Parohiei „Sf.Ilie”, Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț și, respectiv, nr.5/2021 a Parohiei „Sf.Nicolae” Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.16.198/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu un post pentru Parohia „Sf.Ilie”, Chintinici, orașul Roznov, județul Neamț (Mitropolia Moldovei și Bucovinei) și cu un post pentru Parohia „Sf.Nicolae” Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț (Mitropolia Moldovei și Bucovinei), începând cu luna septembrie 2021.

(2) Posturile suplimentate potrivit prevederilor alin.(1) vor fi finanțate din veniturile proprii ale Județului Neamț cu suma de 11.124 lei pentru anul 2021.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 162 din 31 august 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”