ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui Acord-cadru de Cooperare între Județul Neamț și Asociația Nord pentru Integrare și Cooperare (A.N.C.I.)

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.20.087/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.20.087/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, și, respectiv, nr.20.333/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.2.140/2021 a Asociației Nord pentru Integrare și Cooperare (A.N.C.I.), precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„a” „d”, „n”, „o” și „p”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă cooperarea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociația Nord pentru Integrare și Cooperare (A.N.C.I.), în scopul realizării de acțiuni și activități legate de continuarea demersurilor comune de promovare a județului Neamț pe plan internațional și de extindere a cooperării bilaterale, având ca scop identificarea unor oportunități de colaborare, prin care să fie creat cadrul de dialog care să intensifice schimburile din domeniile colaborării economice, turismului, culturii, educației și cercetării, dintre județul Neamț și țări din Orientul Mijlociu.

 (2) Se aprobă Acordul-cadru de Cooperare între Județul Neamț și Asociația Nord pentru Integrare și Cooperare (A.N.C.I.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de cooperare corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 172 din 31 august 2021

Adoptată cu  35 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 172.PDF