ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului-verbal de constatare a neîndeplinirii unei investiții de interes public județean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.19.837/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.19.837/2021 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr. 2595/2021 a Ministerului Sănătății, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, ale art. 292 alin.(7) lit.„c” și alin.(9), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă procesul-verbal nr.12.381/19.937/2021, încheiat cu Direcția de Sănătate Publică-Județul Neamț, de constatare a neîndeplinirii investiției de interes public județean „Reabilitare și modernizare corp clădire SSS+ Casa medicului”, aferentă unui imobil proprietate publică a Județului Neamț, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de management și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 173 din 31 august 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 173.PDF