ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;

Examinând referatul de aprobare nr.20.558/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 20.558/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, raportul de specialitate nr. 20.926/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, raportul de specialitate nr. 20.922/2021 al Direcției generale juridică și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.134 mii lei, reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art.6 alin.(1) lit.„b” și „d” din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 181 din 03.09.2021

Adoptată cu 25 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 181.PDF