ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.170/2021 privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, în perioada 1-3 octombrie 2021

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.21.500/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.500/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, și, respectiv, nr.23.093/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul local al municipiului Piatra-Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț, pentru realizarea evenimentului „TÂRGUL PRODUS ÎN NEAMȚ”, în perioada 1-3 octombrie 2021, în municipiul Piatra-Neamț, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.170/2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Direcția generală buget finanțe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 183 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 183.PDF