ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.I alin.(2) lit.„b” Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.21.810/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.31.357/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.21.810/2021 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale și nr.22.283/2021 al Direcției de management, adresa nr.32.115/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, pentru implementarea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Neamț.

Art.2: Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 184 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 23 voturi pentru”