ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în legătură cu proiectul „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.22.249/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.22.249/2021 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, adresele nr.12.735/OI/2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și nr.16.160/2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit„c”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încetarea implementării proiectului „Reabilitare termică clădiri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ”, cod SMIS 114663, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice.

Art.2: În mod corespunzător, părțile din contractul de finanțare nr.2864/06.08.2018 își vor îndeplini obligațiile financiare conform prevederilor art.14 alin.(3) din acesta.

Art.3: Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 185 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”