ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.”d” din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.22.567/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.393 și nr.419/2021 ale Federației Române de Dans Sportiv;

Văzând rapoartele de specialitate nr.22.567/2021 al Direcţiei generale buget finanţe și nr.23.119/2021 al Direcţiei generale juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„e”, alin.(5) lit.„f” și alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Dans Sportiv, în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea Campionatului Național de 10 Dansuri, Campionatului Național UNDER 21 Latino și Romanian Dance Festival, acțiuni care se vor desfășura în perioada 16 – 17 octombrie 2021, la Sala Polivalentă din municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Dans Sportiv, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia generală juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 191 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 191.PDF