ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri cu privire la numărul de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Neamț

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr.8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

Examinând referatul de aprobare nr.23.012/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.012/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă repartizarea pe culte religioase a 7 posturi de personal neclerical aprobate suplimentar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, după cum urmează:

 un post pentru Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Parohia Bârjoveni II, sat Siliștea, comuna Români;

 cinci posturi pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei, respectiv Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, sat Valea Arini, comuna Bălțătești, Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Poiana Mărului, comuna Borlești, Parohia „Sfinții Voievozi”, sat Șoimărești, comuna Drăgănești, Parohia „Sfântu Ilie” Chintinici, orașul Roznov și Parohia „Sf.Nicolae”, sat Mastacăn, comuna Borlești;

 un post pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, municipiul Roman.

  (2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea următoarelor hotărâri:

– Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.82/2019 privind aprobarea suplimentării pentru Județul Neamț a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

– Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.47/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

– Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.166/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

– Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.162/2021 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 192 din 29 septembrie 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”