ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1), alin.(3)-(4) și alin.(8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.24.132/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza ofertei de vânzare a proprietarilor Lalu Eduard Spiro Nicolae, Nicolau Ion și Lalu Dimitrie Franklin, comunicată prin mandatarul Alexandru Ungureanu;

Văzând rapoartele de specialitate nr.24.584/2021 al Direcției de Management și, respectiv,  nr.25.254/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, adresa nr.2278/2021 a Direcției Județene pentru Cultură Neamț cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al statului la achiziționarea unui imobil monument istoric, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Neamţ la cumpărarea imobilului situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Petru Rareş, nr.3, judeţul Neamţ, având numărul cadastral 52854, alcătuit din teren în suprafață de 2300 mp și construcții, după cum urmează: Pavilion A- „Jandarmeria, azi Centru Militar” (corp de clădire C1) – imobil înscris în Lista Monumentelor istorice, având codul unic de identificare NT-II-m-B-10571, Pavilion B-grup social (corp de clădire C3), Pavilion C-magazie (corp de clădire C2) și Pavilion D-magazie (corp de clădire C4).

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 203 din 28 octombrie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”