ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor ce se acordă elevilor din învățământul special pentru anul școlar 2021-2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.12 alin.(2)-(3) și (6) și ale art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022, precum și ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.918/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adreselor nr.1954/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, nr.1896/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț, nr.1916/2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman și, respectiv, nr.3494/2021 a Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare;

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.918/2021 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale și, respectiv, nr.25.678/2021 al Direcției generale buget finanțe, Hotărârea nr.3/2021 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț, Hotărârea din data de 29.09.2021 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț, Hotărârea nr.9/2021 a Consiliului de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, Hotărârea nr.4/2021 a Consiliului de administrație al Școlii Profesionale Speciale Ștefan cel Mare, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„a” și „b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă cuantumul burselor de care vor beneficia elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate din bugetul Județului Neamț, în anul școlar 2021-2022, după cum urmează:

a. pentru semestrul I, cuantumul unei burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social-100 lei;

b. pentru semestrul II:

-bursă de performanță – 500 lei;

-bursă de merit            – 200 lei;

-bursă de studiu           – 150 lei;

-bursă de ajutor social – 200 lei.

Art.2: Se aprobă numărul de burse pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate din bugetul Județului Neamț, pentru anul școlar 2021-2022, după cum urmează;

a.               Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra-Neamț- 17 burse de merit și 29 burse de ajutor social;

b.               Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț- 19 burse de merit și 20 burse de ajutor social;

c.                Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman-13 burse de merit și 1 bursă de ajutor social;

d.               Școala Profesională Specială Ștefan cel Mare -7 burse de merit.

Art.3: Direcţia generală buget finanțe și conducerile unităților de învățământ special vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 204 din 28 octombrie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”