ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Târgul de Crăciun la Neamț”, în perioada 17 decembrie 2021-2 ianuarie 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.26.712/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.26.712/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.27.544/2021 al Direcţiei generale buget finanțe și, respectiv, nr.27.576/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa nr.700/2021 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, adresele nr.2150 și nr.2162/2021 ale Camerei de Comerț și Industrie Neamț, adresele nr.33.820 și nr.34.627/2021 ale primarului Municipiului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul local al municipiului Piatra-Neamț, Camera de Comerț și Industrie Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, pentru realizarea evenimentului „Târgul de Crăciun la Neamț”, în perioada 17 decembrie 2021-2 ianuarie 2022, în municipiul Piatra-Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării evenimentului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 75 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra-Neamț, Camera de Comerț și Industrie Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, pentru organizarea evenimentului  „Târgul de Crăciun la Neamț”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Direcția generală buget finanțe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 220 din 16 noiembrie 2021

Adoptată cu 20 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 220.PDF