ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25.495/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25.495/2021 al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă și, respectiv, nr.25.627/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, adresa nr.703/2021 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(3) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.I: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.9 – „Taxe și tarife percepute de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând să aibă forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 221 din 16 noiembrie  2021

Adoptată cu 35 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 221.PDF