ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al  

Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.181 alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr. 27.675/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.40.468/2021 a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

Văzând raportul de specialitate nr. 27.675/2021 al Direcţiei de management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(5) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

Președinte: – Alexandru Filimon – manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

Membri:      Adriana Elena Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

  Sorin Brașoveanu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;  

                    Valentin-Constantin Stavarache – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                     Constantin Oprea – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

Observatori: – Ionuț Bogdan Nistor – reprezentant al Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

Secretar:   – Cipriana-Ramona Sorlescu, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

  (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

  Președinte: – Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – medic primar, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț;

  Membri:     – Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                      – Nicoleta Buzenschi – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

               – Bogdan Buhușanu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                      – Mimi Pușa Moisă– reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

      Observatori: -Aurelia Istrati– reprezentant al Sindicatului „Solidaritatea Sanitară”;

 Secretar:   -Cipriana- Ramona Sorlescu, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 223 din 08.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                            Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1