ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea unui imobil ce aparține domeniului public al Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.135 alin.(1) lit.„a” din anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.507/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit la solicitarea primarului Comunei Păstrăveni nr.6260/2021;

Văzând raportul de specialitate nr.29.507/2021 al Direcției de management, Hotărârea nr.5/2021 a Consiliului Consultativ al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap (CRRPH) Păstrăveni, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„m” și „o”, precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă dezmembrarea imobilului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap (CRRPH) Păstrăveni, identificat cu număr cadastral NC 51576/UAT Păstrăveni, constând într-un teren, în suprafață de 70.129 mp, și construcțiile situate pe acesta, proprietate publică a Județului Neamț, cu datele de identificare cuprinse în anexa nr.1, în 2 loturi, potrivit detaliilor prevăzute în anexa nr.2.

(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, precum și pentru autentificarea documentelor, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

(2)Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum și aducerea acesteia la cunoștință publică, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 226 din 08.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 226.PDF