ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2021

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

      Examinând referatul de aprobare nr.28.417/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

      Văzând raportul de specialitate nr.28.417/2021 al Direcției de management, adresa nr.10.338/2021 a primarului Comunei Girov, extrasele de carte funciară nr.56980 Girov și 56981 Girov, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

      În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„c”, art. 294 alin.(3), (5) și (7), precum și ale art.196 alin.(1)  lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.I: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2021 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Girov în proprietatea Județului Neamț, după cum urmează:

 

1.             Se modifică titlul hotărârii, acesta urmând să aibă forma:

„privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile (terenuri) din proprietatea Comunei Girov în proprietatea Județului Neamț”;

 

2.             Art.1 se modifică, acesta urmând a avea conținutul:

Art.1: (1) Se declară ca fiind bunuri de interes public județean bunurile imobile (terenuri), situate în extravilanul Comunei Girov, punctul Dealul Vulpea, în suprafață de 13.300 mp, NC 56980/UAT Girov, și, respectiv, 106.700 mp, NC 56981/UAT/Girov.

(2) Se aprobă solicitarea de transmitere a bunurilor imobile prevăzute la alin.(1) din domeniul public al Comunei Girov, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, sub condiția ca, până la data de 31.12.2026, lucrările de construire a obiectivului „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț” să înceapă, în caz contrar urmând ca bunurile imobile să revină în domeniul public al Comunei Girov.”

 

3.               În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.222/2021 se abrogă.

Art.II: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 229 din 08.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

        Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0