ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preempțiune la cumpărarea unui imobil

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.4 alin.(1), alin.(3)-(4) și alin.(8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 27.446/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza ofertei de vânzare formulată de proprietarul Chișor Laurian- Codrin;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 27.446/2021 al Direcției de Management și, respectiv,  nr. 29.406/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, adresa nr. 2.516/2021 a Direcției Județene pentru Cultură Neamț cu privire la neexercitarea dreptului de preempțiune al statului la achiziționarea unui imobil monument istoric, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Neamţ la cumpărarea imobilului situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Paharnicului, nr.3, judeţul Neamţ, alcătuit din teren în suprafață de 1346 mp- NC 9417 și construcții, după cum urmează: terasă în suprafață de 124 mp, corp de clădire C1-parter, suprafață construită=324 mp, NC-57640-C1 și corp de clădire C2-parter, suprafață construită=64 mp, NC 57640-C2, imobil înscris în Lista Monumentelor istorice, având codul unic de identificare NT-II-m-B-10569.

Art.2: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 230 din 08.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 1                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0