ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 27 din Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 29.508/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr. 81/2021 a S.C. KAI REPUBLIK S.R.L;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 29.508/2021 al Direcției arhitect-șef și nr.29.637/2021 al Direcției de management, Certificatul de urbanism nr.999/01.11.2021 eliberat de Primarul Municipiului Piatra-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă emiterea acordului de vecinătate solicitat de către S.C. KAI REPUBLIK S.R.L, în vederea realizării lucrărilor de împrejmuire în cadrul obiectivului „Construire spațiu comercial, amplasare barieră automată, amenajare parcare, stație încărcare vehicule electrice, împrejmuire proprietate”, în municipiul Piatra-Neamț, Bdul Republicii nr.4, județul Neamț, conform Certificatului de urbanism nr.999/2021 eliberat de Primarul Municipiului Piatra-Neamț.

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia ca lucrările de împrejmuire să fie executate pe același amplasament cu cel existent (înlocuire gard existent) fără afectarea proprietății Județului Neamț iar beneficiarul să efectueze lucrările pe cheltuiala sa, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcția de management și Direcția arhitect-șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 235 din 14.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0