ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.78/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.27.145/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.27.145/2021 al Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă și, respectiv, nr.27.424/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, adresa nr.703/2021 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” -„ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.9 – „Taxe și tarife percepute de Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.78/2021 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2022, aceasta urmând să aibă forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Prezenta hotărâre devine obligatorie la data de 1 ianuarie 2022.

 Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 236 din 14.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 236.PDF