ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui Acord de Asociere pentru organizarea evenimentului „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou” – ediția a IX-a, în perioada 30 decembrie 2021-2 ianuarie 2022

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.28.199/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.28.199/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, nr.28.746/2021 al Direcţiei generale buget finanțe și, respectiv, nr.28.969/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresa Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, înregistrată sub nr. 28.394/2021 și adresa nr.15.169/2021 a primarului orașului Târgu-Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d” și „n”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Orașul Târgu-Neamț, prin Consiliul local al orașului Târgu-Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, pentru realizarea evenimentului „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou” – ediția a IX-a, în perioada 30 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, în orașul Târgu-Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării evenimentului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 36 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Orașul Târgu-Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, pentru organizarea evenimentului  „Festivalul Obiceiurilor și Tradițiilor de Anul Nou”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Direcția generală buget finanțe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 238 din 14.12.2021

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                  Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                       Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 238.PDF