ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(4) din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.579/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adreselor nr.2.480 și nr.2.574/2021 ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 26.579/2021 al Direcției de Management și nr. 28.006/2021 al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.7/2021 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică statul de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.186/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, după cum urmează:

a.      postul de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I din cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară – Secția de Carte pentru Copii și Ludotecă „Ion Creangă”, poziția 30 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA;

b.      postul vacant de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I din cadrul Serviciului Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea Colecțiilor, Colecții Speciale, Biroul Completarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor – Compartiment Evidența și Conservarea Colecțiilor, poziția 18 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II;

c.      postul vacant de bibliotecar, studii medii, treapta profesională IA din cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară – Secția de Lectură și Informare Bibliografică „Aurel Dumitrașcu”, poziția 41 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și conducerea Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                                  

Nr. 241 din 14.12.2021

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                             Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                               Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                    Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0