ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.26.229/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.1946/2021 a Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 26.229/2021 al Direcției de Management și nr. 28.008/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.2/2021 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Național Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, după cum urmează:

a.      postul de conservator, studii medii, treapta profesională II din cadrul Muzeului Curtea Domnească Piatra Neamț – Secția Muzeală I Piatra-Neamț – Bicaz, poziția 17 în statul de funcții, se transformă în post de conservator, studii medii, treapta profesională 

b.      postul de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională  I, din cadrul Muzeului de Artă Piatra-Neamț – Secția Muzeală II Piatra-Neamț, poziția 25 în statul de funcții, se transformă în post de gestionar-custode, studii medii, treapta profesională IA;

c.      postul de muzeograf, studii superioare, grad profesional II din cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, poziția 74 în statul de funcții, se transformă în muzeograf, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și conducerea Complexului Muzeal Național Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 242 din 14.12.2021

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0