ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, încasări suplimentare, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț

 pe anul 2021

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.6 alin.(1), alin.(6) și alin.(9^1) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.30.176/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.30.379/2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.30.176/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, nr. 30.431/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică, nr. 30.434/2021 al Direcției generale juridică și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 1.746.318,74 lei, reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit, încasări suplimentare la bugetul de stat în anul 2021, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art.6 alin.(1) lit.„b” și „d” din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 (2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 244 din 14.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 18

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                 Voturi „împotrivă” 14

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 3

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 244.PDF