ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Alin-Lucian-Emanuel ANTOCHI și declararea locului vacant

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.30.864/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în urma demisiei domnului Alin-Lucian-Emanuel ANTOCHI;

Văzând referatul constatator nr.30.874/2021 al președintelui Consiliului Județean Neamț și al secretarului general al județului, raportul de specialitate nr.30.876/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizul comisiei de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.204, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se constată încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al domnului Alin-Lucian-Emanuel ANTOCHI.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 245 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

             Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0