ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind asumarea de către Consiliul Județean Neamț, a calității de coordonator la nivelul județului Neamț în cadrul „Convenției primarilor privind clima și energia – Europa”

(Covenant of Mayors for Climate and Energy – Europe)

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.25917/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.8038/2021 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând rapoartele de specialitate nr.25917/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, și, respectiv, nr.28.302/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, adresele nr.42 și nr. 120/2021 ale Alianței pentru Natură, adresa nr.B1-5/4712/2021 a Ministerului Afacerilor Externe, nr.122.679/2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin.(1) lit.„e”, alin.(7) lit.„a” și „c”, alin.(5) lit.„i”,„q”, ale alin.(7) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asumarea de către Consiliul Judeţean Neamţ a calității de coordonator la nivelul județului Neamț în cadrul Convenției primarilor privind clima și energia – Europa, prin însușirea Declarației de angajament, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele Județului Neamț documentele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii de asumare a calității de coordonator la nivelul județului Neamț în cadrul Convenției primarilor privind clima și energia – Europa.

Art.3: Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                          

Nr. 246 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 246.PDF