ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării traseului de pelerinaj

Camino de România – Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.113/2019 privind încheierea unui acord de asociere cu Județul Iași, Județul Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean și regional;

Examinând referatul de aprobare nr.29.485/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la propunerea Asociației Prietenilor Camino de Santiago, înregistrată sub nr.3883/2021;

Văzând raportul de specialitate nr.29.485/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârea nr.37/2021 a Consiliului local al comunei Gherăești, Hotărârea nr.65/2021 a Consiliului local al comunei Săbăoani, Hotărârea nr.41/2021 a Consiliului local al comunei Cordun, Hotărârea nr.148/2021 a Consiliului local al municipiului Roman, Hotărârea nr.36/2021 a Consiliului local al comunei Trifești, Hotărârea nr.67/2021 a Consiliului local al comunei Secuieni, Hotărârea nr.45/2021 a Consiliului local al comunei Moldoveni, adresa nr.3210/2021 a primarului Comunei Horia, adresa nr.2016/2021 a primarului Comunei Bahna, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, alin.(5) lit.„d”, „n” și „p”, ale alin.(7) lit.„a” și „c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ cu Comuna Gherăești, Comuna Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, Comuna Horia, Comuna Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni și Comuna Bahna, în vederea realizării și promovării traseului de pelerinaj Camino de România- Județul Neamț.

 (2) Se aprobă Acordul de asociere ce urmează a se încheia între unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin.(1),  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cele ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 247 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 247.PDF