ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Mărirea puterii maxime absorbite la locul de consum și reabilitarea instalației electrice” la sediul administrativ al Consiliului Județean Neamț

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.28.592/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.28.592/2021 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și, respectiv, nr.29.911/2021 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art. 173 alin. (3) lit. „f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Mărirea puterii maxime absorbite la locul de consum și reabilitarea instalației electrice” la sediul administrativ al Consiliului Județean Neamț – opțiunea 1, cu o valoare estimată de 610.362,86 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 512.684,32 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 6 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Mărirea puterii maxime absorbite la locul de consum și reabilitarea instalației electrice” la sediul administrativ al Consiliului Județean Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1)Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 253 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 253.PDF