ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2022

 

 Consiliul Judeţean Neamţ:

Având în vedere prevederile art.9 alin.(1), alin.(2) și alin.(7^1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, ale art.84 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.6 alin.(3) și (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.29.775/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 7734/2021 a Direcţiei pentru Agricultură Județeană Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 29.775/2021 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se stabileşte preţul mediu pe tona de masă verde obținută de pe pajiști permanente, valabil pe anul 2022, la valoarea de 40 lei.

Art.2: Direcţia generală buget finanțe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 254 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0