ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

 a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.28.299/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.28.299/2021 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, prevăzut în anexa care face parte integranță din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.178/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț se abrogă.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ:

      SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

         Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 257 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 257.PDF