ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), alin.(3) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr.8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

Examinând referatul de aprobare nr.30.855/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.18/2021 a preotului paroh al Parohiei „Sfântul Nicolae” Roznov 1, orașul Roznov, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 30.855/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(6) lit.„a”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu două posturi, din care unul pentru Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Parohia „Sfântul Nicolae” Roznov 1, orașul Roznov, județul Neamț și unul pentru Cultul Creștin Penticostal – Comunitatea Penticostală Piatra Neamț, județul Neamț, începând cu luna ianuarie 2022.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanțării acestui post din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

    

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 261 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0