ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile articolului unic alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;

Examinând referatul de aprobare nr.30.495/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.30.495/2021 al Direcției proiecte, achiziții și logistică și nr. 30.976/2021 al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” -„ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(1) lit.„b” și „e”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca, în titlul și în tot cuprinsul acesteia, denumirea proiectului să fie „Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”.

Art.II: Se aprobă modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.7: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a valorii totale a cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș”, în sumă de 10.828.430,76 lei (inclusiv TVA), din care 7.980.000,00 lei reprezentând valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului și 2.848.430,76 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea neeligibilă aferentă cheltuielilor necesare realizării investiției”.

Art.III: Direcția proiecte, achiziții și logistică și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 262 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0