ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Național Neamț

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și ale anexei III din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.080/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza adresei nr.2.136/2021 a Complexului Muzeal Național Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.29.080/2021 al Direcției de Management și, respectiv, nr.31.108/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, Hotărârea nr.3/2021 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Național Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Complexului Muzeal Național Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.   Postul vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional IA, din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie Tg.Neamț-Secția Muzeală III Târgu-Neamț, poziția 47 din statul de funcții, se mută în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra Neamț-Secția Muzeală I Piatra-Neamț-Bicaz, cu renumerotarea corespunzătoare a posturilor din statul de funcții, și se transformă în post de grafician, studii superioare, grad profesional principal, poziția 14 în statul de funcții

b.   Postul vacant de conservator, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Muzeului de Științe Naturale Piatra-Neamț-Secția Muzeală II Piatra Neamț, poziția 34 din statul de funcții, se transformă în post de conservator, studii superioare, grad profesional debutant, poziția 35 din statul de funcții renumerotat;

c.   Postul vacant de muzeograf, studii superioare, grad profesional IA, din cadrul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, poziția 73 din statul de funcții, se transformă în post de muzeograf, studii superioare, grad profesional debutant;

d.   Postul vacant de paznic, studii generale/medii din cadrul Serviciului Protecție Patrimoniu Roman, poziția 102 în statul de funcții, se mută la Serviciul Protecția și Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamț și se transformă în post de șofer, studii medii/generale, treapta profesională II, poziția 100 în statul de funcții renumerotat.

(2) În mod corespunzător, se modifică structura organizatorică a Complexului Muzeal Național Neamț, aprobată prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management și conducerea Complexului Muzeal Național Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ:

  SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

  Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 264 din 22.12.2021

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0