ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) și 49 alin.(4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum ale Hotărârii Guvernului nr.1.264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

Examinând referatul de aprobare nr.31.457/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.31.457/2021 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (3) lit. „a” şi ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se rectifică bugetul general al unității administrativ-teritoriale-Județul Neamț pe anul 2021, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se modifică lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, valabilă pe anul 2021, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se modifică numărul de personal permanent și temporar și fondul salariilor de bază pe anul 2021, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1-5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.97/2021 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 269 din 22.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 33

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă”0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 1