ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

              Examinând referatul de aprobare nr.31.651/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.31.651/2021 al Direcției de Management, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(2) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.178/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de personal contractual de execuție de maistru, studii medii/generale, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Auto al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică, poziția 201 în statul de funcții, în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Direcţia de Management va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 270 din 22.12.2021

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                               Voturi „pentru” 19

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                      Abțineri 15

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0